سلام به همه دوستان سعی شده جواب های تشریحی به ساده ترین بیان و زود به دست دوستان قرار بدم امیدوارم همه کنکور رو خوب زده باشن
موفق باشید
تست 26: الامثال جمع می باشد گزینه3 و4 حذف.فعل یتذکرون به معنی یادآورشوند
تست27:صعوبات الدهر به معنی سختی های روزگار گزینه2و3حذف همچنین گزینه4 تلخ وشیرین اشتباه می باشد
تست28:گزینه2و3 فعل مورداستفاده قراردهیم غلط درگزینه1 حرف لِ برای حاجات ترجمه نشده وحذف می باشد
تست29: تعلمنا الدروس به معنی یاد دهد به ما دروس را گزینه4 دروسهایمان حذف درگزینه های1 و3 نیز ضمیر نا بصورت مفعولی ترجمه نشده است
تست30:گزینه1 قدرت برعقل باید ترجمه شود گزینه2 ذاکرتنا ترجمه اشتباه شده است گزینه3 فعل آینده اشتباه می باشد
تست31:مفهوم بیت نیکی کردن درحق کسی که بدی می کند و هم مفهوم با گزینه1 است
تست32:درگزینه1و2 المحسنین و المحسنات به معنی صالح نیست درگزینه4 لایقدرون بصورت فعل است اما در صورت سوال اینگونه نیست وحذف
تست33: گزینه1 فعل تحفظ و گزینه2 یحفظ غلط می باشد گزینه4 هذه القصیده کلمه هذه اضافه ترجمه وحذف است
تست34:طبق اخر ماقبل آخر إشرافنا علی إصلاح أنفسنا و تهذيب أخلاقنا کلیدی برای رسیدن به فضائل است
تست35:گزینه4 در متن به درستی اشاره شده است
تست36:گزینه4 اهتمام به دشمن بیشتر از دوستان اشاره ای نشده است
تست37:براساس متن دوست کسی است که عیب ها را به شخص اعلام کند گزینه2
تست38: الانسان فاعل و مرفوع می باشد گزینه3 الانسانَ غلط وجواب تست
تست39:درگزینه3 یقومُ غلط و جواب تست می باشد
تست40:گزینه2 باب تفعیل گزینه3 معرب وگزینه4 مضارع غلط می باشد
تست41:گزینه1 فاعل هذه گزینه2 مبنی مجهول وناعب فاعل گزینه3 باب تفعل غلط می باشد
تست42:گزینه2 ممنوع من الصرف گزینه3 مبتدا عین گزینه4 حال غلط می باشد
تست43:درگزینه3 ضمیر نا برای رفع و نصب وجر باهم آمده است
تست44: کلمة الحق مونث پس گزینه1و3 حذف درقسمت دوم فعل مذکر میخواهیم گزینه4 حذف
تست45:در گزینه 1 ابدا مفعول فیه می باشد درسایر گزینه مفعول فیه وجود ندارد
تست46: درگزینه2 خبر کان باید بصورت منصوب باشد اما دراین گزینه بصورت مرفوع می باشد و جواب تست
تست47: درگزینه1 مفعول تاکیدی وجو ندارد در گزینه2و 4 مفعول نوعی داریم اما در گزینه3 تاکیدی و جواب تست
تست48: درگزینه2 کلمه خائفین حال برای ادامه جمله بوده و جواب تست
تست49:درگزینه3 ایتها الاطالبات باید قرار گیر زیرا مونث می باشد
تست50:در گزینه2 هذا العامل مستثنی مفرغ به تبعیت از فاعل و مرفوع است اما درسایر گزینه ها به تبعیت از منصوب می باشد