سلام دوستان کنکوری

یه جزوه بدرد بخور دیگه از سایت قلمچی


واس دانلود کلیک کنید:در فایل پیوست شیمی پیش یک جمع بندی شده است.

یک روش خاص در این جمع بندی بکار برده شده است.
به این طریق که هر فصل به زیر موضوع های اصلی تقسیم شده و در هر زیر موضوع تست های دام دار کنکور تحلیل شده و نکات آموزشی دام ها استخراج شده است.


موفق باشید