بقای انرژی در کره زمین، تولید انرژی توسط جانواران و لزوم انرژی برای بقای انسان یوفو ها انرژی های نامحدود نظام نوین جهانی بانک سود http://eirib.ir/engine/download.php?id=95915