عجب بازی
بایرن لوله کرده بود بارسا رو
19 موقعیت گل بایرن در مقابل 5 موقعیت گل بارسا
حق بایرن نبود حذف شه
اگه حداقل روبن بود وضعیت عوض میشد
نیمه دوم فقط دفاع میکرد بارسا