طبق پژوهشی نو در آمریکا، مشت کردن دست راست فرایند یادآوری آموختههای پیشین را بهبود میبخشد. آزمایشی تجربی نشان میدهد که کارایی حافظه با فشردن یک توپ کوچک افزایش مییابد.تا کنون مشت کردن دست، نشانهای از عصبانیت فرض میشد. اما روانشناسان آمریکایی اینک به این نتیجه رسیدهاند که مشت کردن دست راست باعث میشود حافظه بهتر کار کند و فرایند یادآوری بهبود یابد.تیم تحقیقاتی روث پراپر (Ruth Propper)، روانشناس آمریکایی از دانشگاه مونتکلیرآمریکا این نتیجه را با تحقیق بر روی ۵۱ راستدست به دست آورده است.
طبق گزارش منتشره در «اشپیگل آنلاین» آلمان، شرکتکنندگان در این آزمون باید بر روی صفحهای تمرکز میکردند که بر روی آن ۳۶ کلمه به نمایش در آمده بود.طبق این گزارش که در وبسایت مجله تخصصی PloS ONE منتشر شده است، در این تحقیق از آزمونشوندگان خواسته شد، یک بار بدون مشت کردن دست و دو بار هر بار به مدت ۴۵ ثانیه با دست مشتکرده کلمات را به خاطر بسپارند. برای مشت کردن دست توپی کوچک به آنها داده شد تا آن را در دست خود بفشارند.
نتایج آزمون
بهترین نتیجه را گروهی به دست داد که به هنگام تمرکز بر روی صفحه مورد نظر، دست راست و به هنگام یادآوری کلمات دست چپ خود را مشت میکرد.
آنها توانستند به طور متوسط ۱۱ کلمه را به یاد آورند که ۹ تای آن صحیح بود.
کارایی این گروه دوبرابر گروهی بود که هم به هنگام تمرکز و هم به هنگام یادآوری دست چپ را مشت کرده بود.
گروهی که اصلا دست خود را مشت نکرده بود نتایجی بدتر از دو گروه دیگر به دست داد.
روث پراپر میگوید: «این نتیجه نشان میدهد که حرکات ساده از طریق ایجاد تغییراتی موقت در فعالیتهای مغزی حافظه را بهبود میبخشد.»
او با بیان اینکه فعالیتهای مغزی آزمونشوندگان در این تجربه اندازهگیری نشده است افزود، اما از این تجربه میتوان دریافت که با استفاده از روشهای ساده اما ارزشمند میتوان قابلیتهای متفاوت دو نیمکره مغز را مورد تحقیق قرار داد.
محققان میگویند، با وجود کمشماری آزمونشوندگان در این تحقیق نتایج به دست آمده از ارزش بالایی برخوردار است.
نیمکره چپ مغز مسئول حرکات نیمه راست و نیمکره راست مغز مسئول حرکات نیمه چپ بدن است.