سال 2010 | 467 صفحه | ISBN: 9780470625811 | 8 MB |
معرفی: با کتاب “شبیه سازی پیشرفته مخزن نفت” دقت و سهولت در روند شبیه سازی مخزن را افزایش دهید. هنگامی که نرم افزار شبیه سازی و روش های دیگر خصوصیات مخزن توسعه یافته اند، مهندسان مجبور به حفر چاه های متعددی برای پیداکردن بهترین روش جهت استخراج نفت خام و گاز طبیعی شده اند.
امروزه، حتی با نرم افزارهای بسیار پیچیده موجود شبیه سازی مخزن، این کار هنوز با حدس و گمان های عظیمی روبروست.
این کتاب یک رویکرد پیشرفته از شبیه سازی مخزن نفت ارائه می دهد که براساس فرآیندهای تصمیم گیری می کند و به صورت کامل بر علم و آنچه درباره مخزن فردی شناخته شده است، تکیه می کند.اتاق بدون کتاب، همچون بدن بدون روح است."سیسرو"