دراٍثرآتش سوزی در یک جنگل تعدادنوعی پستاندارکوچک باقیمانده ازیک جمعیت اولیه(تعداشون2000)بافراوانیf( A(=.4بصورت 15AA+10Aaمی باشد اگرازاین افرادجمعیت جدیدی حاصل آید که طی چندنسل به2000عدد برسد:
فراوانی افرادهموزیگوس مغلوب درجمعیت جدیدچه نسبتی بافراوانی آن درجمعیت اولیه دارد؟
هرکی جواب دادکامل راه حلوبنویسه