قيد مناسب را انتخاب كنيد

سرى اول١.(برخى/بيشتر) مولكول هاى زيستى در دستگاه ميلر بوجود آمدند
٢.نتايج ميلر نشان داد كه ممكن است (برخى/بيشتر) مولكول هاى شيميايي پايه حيات در شرايطى مشابه آزماش ميلر تشكيل شده باشند.
٣.پرتو فرابنفش بدون لايه اُزن (همه/بيشترين قسمت/برخى) مولكول هاى متان و آمونياك جو را از بين ميبرد
٤.باران(همه/بسيارى/برخى) مولكول هاى آلى پيچيده تر را كه به تازگى تشكيل شده بودند همراه مواد ديگر به درون اقيانوس ها ميبردند.
٥.(همه/بيشتر/برخى)مولكول هاى آر ان آ ميتوانند نقش آنزيمى داشته باشند
٦.اندازه ميتوكندريها مشابه اندازه (همه/اغلب/برخى) باكتريهاست

سرى دوم:
١.(برخى/اغلب/همه) سلول هاى يوكاريوتى ميتوكندرى دارند
٢.(بعضى از/بسيارى از/همه) آغازيان كلروپلاست دارند
٣.جانداران تك سلولى (عموما/كاملا) تحت تاثيرمحيط هستند
٤.در كلونى هاى (برخى/بيشتر/همه) آغازيان امروزى نمونه هايى از تقسيم كار بسيار ابتدايى ديده ميشود.
٥.(پس از داروين/در زمان داروين) (برخى/بسيارى از/همه) حلقه هاى حد واسط كشف شد.
٦.(همه/بسيارى از/برخى) گياهان كلروپلاست دارند.سرى سوم:
١.(برخى/بسيارى از) فسيل ها هنگامى تشكيل ميشوند كه جاندار يا اثرهاى آنها(مثلا ردپاى جاندار) به سرعت زير رسوباتى كه توسط"آب،باد،انفجارهاى آتشفشانى" حمل شده اند مدفون شوند.
٢.(برخى/بسيارى) از گونه ها در مكانهايى زندگى كرده اند كه سنگواره اى تشكيل نداده اند.
٣.(برخى/بسيارى) از جانداران به طور ناگهانى در آثار سنگواره اى پديدار شدند
٤.(برخى/بسيارى) از جانداران به مدت ميليون ها سال بدون تغيير باقى ماندند
٥.(برخى/بسيارى) از آنهايى كه ناگهانى ظاهر شدند ناگهانى هم ناپديد شدند

سرى چهارم:
چند مورد از جملات زير صحيح است؟
الف)زنجيره هاى كوتاه دى ان آ و آر ان آ بر خلاف درشت مولكول هاى دى ان آ ممكن است در محيط آبى و بدون نوكلوئيك اسيد مادرى تشكيل شوند.
ب)در صورت جوانه زدن ميكروسفر ممكن نيست جوانه به ميكروسفر والد متصل بماند.
پ)ممكن نيست يكى از فراورده هاى متابوليسمى ميكروسفرها نوكلوتيد هاى آر ان آ باشند.
ج)نوعى از تقسيم كه در ميكروسفر و كواسروات ديده ميشود ممكن نيست در جاندارى پرسلولى رخ دهد كه توليد مثل جنسى داشته باشد.
د)درشت مولكول هاى آر ان آ قطعا قادر به همانند سازى بوده اند و علت ايجاد تنوع در آنها اين بود كه همانند سازى با صحت كامل انجام نمى گرفته است.
و)مسيرهاى متابوليسمى ميكروسفرها فقط توسط آر ان آ كنترل ميشده است.

سرى پنجم:
كدام موارد صحيح ميباشند؟
الف)ممكن نيست پيش يوكايوتى كه پروكاريوت كوچك فتوسنتزكننده دريافت ميكند فقط داراى يك ميتوكندرى باشد.
ب)در مراحل ايجاد جانداران پرسلولى ممكن است توانايى دريافت پيام و پاسخ دهى به سلول هاى ديگر بعد از مرحله اى باشد كه زمينه لازم براى تخصصى شدن سلول ها است.
پ)اولين سلول تخصص يافته قبل از ايجاد محيط درونى بوجود آمده است.
ج)طى انقراضى كه كمترين درجه تخريب را داشت اغلب گونه ها براى هميشه ناپديدشدند.
د)جاندار حاصل از اولين هميارى(همزيستى) بين يوكاريوت ها به آلودگى هوا حساس اند.
و)تشكيل بال مهمترين تغيير تكاملى حشرات و تشكيل آرواره بزرگترين تغيير تكاملى ماهى ها بود.
ه)در جنگل هاى باتلاقى "درختان بلند بدون دانه" بر "سرخس هاى كوتاه تر" غلبه داشتند.
ى)گياهان پس از همكارى با جلبك ها جنگل هاى بزرگى تشكيل دادند.


سرى ششم:
كدام موارد صحيح ميباشند؟
الف)در كتاب چارلزليل(مبانى زمينشناسى) حتى به نظريه لامارك هم اشاره شده بود.
ب)چارلزليل از اين نظريه كه سطح زمين متحمل تغييرات شديدى شده است حمايت كرده بود.
پ)داروين پس از مشاهده شباهت بين جانوران جزاير گالاپاگوس با سواحل آمريكاى جنوبى ساده ترين توضيح براى اين امر را پيشنهاد كرد مبنى بر اينكه طبق گفته هاى چارلزليل اين مكانها در اثر جابجايى قاره ها از هم جدا شده اند.
ج)مطلب كليدى نظريه داروين اين است كه محيط در تعيين جهت و مقدار تغييرات نقش مهمى دارد.
د)طبق نظر مالتوس رشد مواد غذايى ممكن است از تصاعد عددى هم كمتر باشد.
و)در اثر تغيير فراوانى نسبى صفات گونه هاى جديد پديدار ميشوند

سرى هفتم:
كدام موارد صحيح اند؟
الف)پتروداكتيل هم منقار دارد هم دندان!!!!!!
ب)ميتوان براى پروتئين هموگلوبين درخت تبار زايشى رسم كرد.
پ)دانشمندان با مقايسه دقيق توالى نوكلئوتيدهاى ژن ميتوانند به طور غير مستقيم تعداد تغييرات نوكلئوتيدى حين اشتقاق يك گونه نيايى به دو گونه تخمين بزنند.
ج)در اثر ملانينى شدن صنعتى تنوع آلل ها بدون تغيير باقى مى ماند.
د)اندام هاى همولوگ ممكن نيست وستيجيال باشند.


پاسخ ها:
سرى اول
قيد مناسب را انتخاب كنيد
١.برخى مولكول هاى زيستى در دستگاه ميلر بوجود آمدند
٢.نتايج ميلر نشان داد كه ممكن است برخى مولكول هاى شيميايي پايه حيات در شرايطى مشابه آزماش ميلر تشكيل شده باشند.
٣.پرتو فرابنفش بدون لايه اُزن همه مولكول هاى متان و آمونياك جو را از بين ميبرد
٤.باران بسيارى مولكول هاى آلى پيچيده تر را كه به تازگى تشكيل شده بودند همراه مواد ديگر به درون اقيانوس ها ميبردند.
٥.برخى مولكول هاى آر ان آ ميتوانند نقش آنزيمى داشته باشند
٦.اندازه ميتوكندريها مشابه اندازه اغلب باكتريهاست
پاسخ ها:
سرى دوم:
١.اغلب سلول هاى يوكاريوتى ميتوكندرى دارند(يوكاريوت هاى بى هوازى و يوكاريوت هايى مانند سلول هاى غربالى در آوند آبكشى ميتوكندرى ندارند)
٢.بعضى از آغازيان كلروپلاست دارند(مانند جلبك هاى سبز)
٣.جانداران تك سلولى عموما تحت تاثيرمحيط هستند
٤.در كلونى هاى برخى آغازيان امروزى نمونه هايى از تقسيم كار بسيار ابتدايى ديده ميشود.
٥.پس از داروين بسيارى از حلقه هاى حد واسط كشف شد.
٦.همه گياهان كلروپلاست دارند ولى اين درست نيست كه بگوييم همه سلول هاى گياهى كلروپلاست دارند (مثلا سلول هاى ريشه اغلب گياهان كلروپلاست ندارند)
پاسخ ها:
سرى سوم:
١.(بسيارى از فسيل ها هنگامى تشكيل ميشوند كه جاندار يا اثرهاى آنها(مثلا ردپاى جاندار) به سرعت زير رسوباتى كه توسط "آب،باد،انفجارهاى آتشفشانى" حمل شده اند مدفون شوند.
٢.بسيارى از گونه ها در مكانهايى زندگى كرده اند كه سنگواره اى تشكيل نداده اند.
٣.بسيارى از جانداران به طور ناگهانى در آثار سنگواره اى پديدار شدند
٤.بسيارى از جانداران به مدت ميليون ها سال بدون تغيير باقى ماندند
٥.برخى از آنهايى كه ناگهانى ظاهر شدند ناگهانى هم ناپديد شدند
توضيح موارد ٣و٤و٥
جانداران رو كلا به دو گروه تقسيم ميكنيم١.بسيارى از آنها به صورت ناگهانى در آثار سنگواره اى پديد آمدند و اين ها به مدت ميليون ها سال بدون تغيير باقى ماندند
٢.گروه هاى باقى ديگر به صورت تدريجى تغيير كردند
حالا قسمت ١ رو به دو قسمت مجزا تقسيم ميكنيم
اول:برخى از آنها ناگهان ناپديد شدند
دوم:بسيارى از آنها ناگهان ناپديد نشدند
پاسخ ها:
سری چهارم
الف)اين گزينه ساده بود و متن كتابه(ص٥٢خط٣)
ب)اول اين نكته ها رو بخونين:
اين جانداران قادر به جوانه زنى هستند:هيدر- قارچ هاى تك سلولى- ميكروسفرها- كواسروات ها
متن كتاب سال سوم:جوانه ممكن است از والد جدا شود و به جاندارى مستقل تبديل شود يا اين‌كه همچنان متصل به والد باقى بماند.جوانه متصل ممكن است سرانجام به گروهى متشكل از تعداد زيادى فرد منجر شود.
پس مورد ب نادرست بود
پ)متن كتاب ص٥٥ خط دوم:
"مولكول هاى آر ان آ با استفاده از فراورده هاى متابوليسمى ميكروسفرها(نوكلئوتيدها) خودهمانند سازى ميكردند."
پس پ نادرسته
ج)طبق كتاب سال سوم هيدر توليد مثل جنسى هم دارد پس ج درسته
د)قسمت دوم اين گزينه صحيح ولى طبق جمله زير شكل ٣-٣ كتاب احتمالا (نه قطعا) قادر به خود همانند سازى بوده است.
و)آر ان آ در ٢ مرحله وراثت را شكل داد
١.ساخته شدن آنزيم ها و پروتئين هاى ويژه
٢.و از اين طريق كنترل مسيرهاى متابوليسمى
پس غير از آر ان آ آنزيم ها و پروتئين هاى ويژه هم در تعيين مسيرهاى متابوليسمى نقش دارند(اين گزينه مربوط به تست ٤٢٠ كانون آبيه)
پاسخ ها:
سرى پنجم:
الف)درست
پروكاريوت بزرگ+پروكاريوت كوچك هوازى=====پيش يوكاريوت
پيش يوكاريوت+ پروكاريوت كوچك فتو======يوكاريوت اوليه
طبق شكل ٤-٣ پيش يوكاريوتى كه پروكاريوت فتوسنتزكننده دريافت ميكند حتما بيش از يك ميتوكندرى دارد
ب)خواهشا اين نكته رو حفظ كنين:مراحل پيدايش پرسلولى ها:
١.برقرارى ارتباط بين تك سلولى ها=توانايى دريافت پيام و پاسخ دهى به سلول هاى ديگر=تكامل سيستم هاى انتقال پيام(اين مرحله نقطه عطف است)
٢.تشكيل محيط داخلى پايدار كه سلول ها را از تغييرات محيطى حفظ كند و غذا در اختيارشان بگذارد(زمينه لازم براى تخصصى شدن و تمايز سلول ها)
٣.تقسيم كار و تخصصى شدن سلول ها
٤.تمايز سلول ها
پ)طبق نكته سوال قبل بايد غلط باشد ولى توجه كنيد اولين سلول تخصص يافته لزوما پرسلولى نبوده است و تك سلولى ها هم ميتوانند تخصص يافته باشند(مانند تريكودينا كه در سال دوم اشاره شد)
ج)متن كتاب:طى پنجمين انقراض گروهى بسيارى از گونه ها از جمله داينوسورها براى هميشه ناپديد شدند.
د)اولين جاندار همزيستى يوكاريوت ها گلسنگ بود كه طبق فصل چهارم به آلودگى هوا حساس است
توجه كنيد كه قبل از گلسنگ نيز همزيستى(هميارى) صورت گرفته است(درون همزيستى ميتوكندرى)
ه)در جنگل هاى باتلاقى "درختان بلند بدون دانه" و( بر اشتباه است) "سرخس هاى كوتاه تر" غلبه داشتند.
ى)گياهان پس از همكارى با قارچ ها نه جلبك ها
پاسخ ها:
سرى ششم:
الف)بله،اشاره شده بود
ب)نادرست،از تغييرات تدريجى سطح زمين حمايت كرده بود نه شديد
پ)نادرست،طبق نظر داروين نياكان گونه هاى امروزى گالاپاگوس سالهاى بسيار دور از آ.جنوبى به اين نواحى مهاجرت كرده اند.جابجايى قاره ها مربوط به فصل ٣ بود كه آ.جنوبى و استراليا مشابه بودند پس زمانى به يكديگر متصل بوده اند.
ج)نادرست
لطفا اين ٣ كليد را قاطى نكنيد:
١-كليد حل معماى چگونگى تغيير گونه ها از نظر داروين:بررسى هاى توماس مالتوس
٢-مطلب كليدى نظريه داروين:در هر جمعيت افرادى كه تطابق بيشترى با محيط دارند بيشترين تعداد زاده ها را توليد ميكنند.و به اين صورت فراوانى نسبى اين صفت را در هر نسل افزايش ميدهند.
٣-مطلب كليدى درباره تغيير گونه ها:محيط در تعيين جهت و مقدار تغييرات نقش مهمى دارد.
د)درست،در بهترين حالت خود رشد عددى دارند پس كمتر هم امكان پذير است
و)درست،مراحل نظريه تركيبى انتخاب طبيعى به اين صورت است:
١-جهش و نوتركيب. آلل ها در زادآورى جنسى(كه اين به ٤ روش انجام ميشه:جهش،كراسينگ اور،ميوز و لقاح) و اين مرحله است كه گوناگونى ژنوتيپى ايجاد ميكنه(ايجاد منابع بى انتها براى انتخاب طبيعى يا مصنوعى)
٢.گوناگونى در فنوتيپ ها
٣.انتخاب طبيعى يا مصنوعى
٤.تغيير فراوانى نسبى صفات
٥.پيدايش گونه هاى جديد
پاسخ ها:
سرى هفتم:
الف)درست،طبق شكل هم دندان دارد هم منقار،و دم استخوانى آن كوتاه است.
ب)نادرست،درخت تبار زايشى براى ژن رسم ميشود نه پروتئين ولى به كمك اطلاعات هردو(پروتئين و نوكلوئيك اسيد) رسم ميشوند.
پ)نادرست،به طور مستقيم نه غيرمستقيم
ج)درست،تنوع آلل ها،ژنوتيپ ها و فنوتيپ ها در اثر انتخاب طبيعى تغيير نمى كند،فقط فراوانى آنها تغيير مى يابد
د)نادرست،در مورد اندام هاى همولوگ و وستيجيال نكات زير را بدانيد.
اندام هاى همولوگ:
ممكن است طى نمو جانور نقش خود را از دست بدهند(مثلا حفره گلويى در دوزيستان بالغ)
ممكن است طى نمو به كلى از بين بروند(مانند دم در قورباغه بالغ)
ممكن است طى رشد و نمو شكل آنها تغيير يابد(دم رويانى در ماهى به باله دمى تبديل ميشود)
ممكن است در دو گونه داراى نقشهاى متفاوتى باشند(اندام حركتى جلويى در خفاش نقش پرواز در تمساح راه رفتن و در پنگوئن شنا)
ممكن است ٢ اندام همكار باشند ولى همولوگ نباشند(مثلا بال پرندگان در مقايسه با سنجاقك)
اندام هاى وستيجيال حتما نقش دارند(نقش شناخته شده ندارند يا نقش بسيار جزئى دارند) ولى نقش مهم ندارند
اندام هاى همولوگ ميتوانند وستيجيال نيز باشند و برعكس(مثلا استخوان ران و لگن مار كه بازمانده ساير خزندگان است)منبع : کانون