كاردرماني معادل Occupational Therapy درانگليسي و Ergo Therapie در فرانسوي است. سازمان بين المللي و نهاد نظارتي بر كيفيت آموزشي، علمي و باليني آن" فدراسيون جهاني كاردرماني (World Federation of Occupational (WFOT) Therapists)" نام دارد، كه اكثر كشورهاي معتبر داراي اين رشته نظير جمهوري اسلامي ايران عضو اين فدراسيون مي باشند.مطابق تعريفWFOT ، كاردرماني رشته اي از گروههاي پيرا پزشكي در حيطه ی توانبخشي و سلامت مي باشد. كاردرماني برانجام فعاليت هدفمند تكيه ميكند. عقيده بر آن است كه فعاليت هدفمند در ارتقاء وضعيت سلامتي و كيفيت زندگي فرد و جامعه تاثير بسزايي دارد.هدف اين نوشتار بررسي ديدگاه كاردرماني، بررسي نحوه شكل گيري كاردرماني در ايران، نحوه شكل گيري و تحول انجمن كاردرماني، بررسي وضعيت موجود، و نهايتاٍ توجه به آينده است.از ديدگاه كاردرماني، اصل بر توانمندي ها و توانايي هاي موجود فرد و تكيه بر ارزش مداري و ارزش گذاري بر كاركرد هاي عملكردي فرد مي باشد.دیدگاه اصلی کاردرمانی بر اساس حفظ حرمت انسانی و توجه به توانایی های موجود افراد پس از بروز اختلال و معلولیت می باشد و در این زمینه با استفاده از روشهای نوین روانشناسی نظیر Model of Human Occupation و.... و استفاده از دانش مرتبط با Kinsiology ,Biomechanik, Activity Analysis , Neurology ,…. به ارائه فعالیتهای قابل انجام و همراه با موفقیت و متناسب ولذتبخش به فرد میپردازد تا با ایجاد ارزشمندی و ارزشمداری در شخص و سپس در جامعه بتواند زمینه و بستر یکپارچگی اجتماعی فرد معلول را با جامعه فراهم آورد.


منبع:انجمن علمی کاردرمانی ایران

آشنایی کامل با رشته: ویکی پدیا