بچه هامیشه ادبیات تخصصی انسانی رو بدون دبیرخوندبه نظرتون؟وچجوری؟