(( از سری آزمون های آمادگی آزمون کانون در سایت برای تاریخ 9 آبان )
)زمان : 45 دقیقه
1- چند مورد درباره شکل مقابل نادرست هست ؟

لف)سلول های A می توانند در مایع تشکیل شده در این فرآیند قرار گیرند.
ب) سلول های B نیز می توانند ماده هیستامین ترشح نمایند.
ج) پدیده شکل C می تواند بدون ورود عوامل خارجی نیز اتفاق بیافتد.
د) همه مواد شیمیایی ترشح شده می توانند باعث تاکتیک شیمیایی شوند.
ه) خروج سلول های خونی در جانوران فقط در صورت فرآیند روبرو رخ
می دهد.
1)1 2)2 3)3 4)4
2-هر جانوری که ساده ترین ....را دارد،فاقد ........است.
1)دستگاه عصبی – تولید مثل جنسی 2)دستگاه گردش خون بسته – گوارش برون سلولی
3)گیرنده ی نور – هومئوستازی 4)دستگاه گردش مواد – ایمنی همورال
3- در مورد دستگاه عصبی پیکری چند مورد نادرست هست ؟
الف) اعمال غیر ارادی آن فقط شامل انعکاس های نخاعی هستند.
ب) امکان ندارد در بیماری میلین های این قسمت آسیب ببیند.
ج) نورون های این قسمت می توانند در قسمت پس سیناپسی خود سلول های غده داشته باشند.
د) جزئی از دستگاه عصبی محیطی هستند .
1)1 2)2 3)3 4)4


4- در افرادی که .......، نمی توان گفت که امکانِ ........... وجود دارد.
1)مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس می باشند- آسیب پوشش نورون های تالاموس
2)دارای لنفوسیت نابالغ در خون هستند – سالم بودن فرد
3)پاسخ نابجا و نامتناسب پادتن وجود دارد – دخالت ایمنی سلولی
4)پروتئین مکمل در خون دیده می شود – فعالیت پروتئین مکمل در مایع میان بافتی


5- کدام گزینه در رابطه با پروتئین های مکمل صحیح می باشد ؟
1)بافت پیوندی برخلاف بافت پوششی قادر به سنتز آن نمی باشد.
2)برخلاف عوامل رونویسی به صورت گروهی عمل نمی کنند .
3) سلول های سازنده آن می توانند پادتن نیز ترشح نمایند.
4)سلول های سازنده آن می توانند یون پتاسیم ترشح نمایند.


6- چند مورد نادرست است ؟
((مولکول mRNA حاصل از اپران لک......)
الف)مانند سایر انواع RNA ها ،درون سیتوپلاسم باکتری ترجمه می گردد.
ب)در ابتدا و انتهای خودش ،نوکلئوتیدهایی دارد که ترجمه نمی گردد.
ج)درون سیتوپلاسم باکتری ،دچار فرایند کوتاه شدن خواهد شد.
د)منجر به ساخت تنها یک نوع رشته ی پلی پپتیدی خواهد شد.
ه)دارای فقط یک جایگاه آغاز رونویسی هست .
1)2 2)3 3)4 4)5


7- کدام گزینه درباره دستگاه عصبی محیطی نادرست هست؟
1)در هر جانوری دارای دو بخش اصلی هست .
2) می توانند مستقیما به مغز متصل شوند .
3) پاسخ های غیر ارادی را در دستگاه پیکری همانند خودمختار می توان یافت .
4) همانند دستگاه درون ریز در ترشح آنزیم های معده انسان می تواند دارای نقش باشد.


8- چند مورد نادرست هست ؟ ((هر جانداری که ............................قطعا .........................))
الف) طناب عصبی شکمی دارد – فاقد لنفوسیت هست.
ب) فاقد لنفوسیت هست – فاقد بافت ماهیچه ای هست .
ج) دارای چشم می باشد – دارای یک طناب عصبی هست .
د) دارای سلول های ایمنی ذره خوار هست – دارای دستگاه عصبی هست .
ه) دارای پپتید های غنی از گوگرد هست – دارای واکوئل مرکزی در هر سلول زنده خود هست.
١) ١ ٢) ٢ ٣) ٣ ٤) 4


9- کدام مطلب درباره ی تهیه ی فاکتور8 به روش مهندسی ژنتیک صحیح است ؟
1) راه انداژ ژن این فاکتوردر باکتری ،توسط RNA پلی مراز پروکاریوتی رونویسی می شود.
2)باکتری ها توانایی حذف رونوشت اینترون از mRNA مربوط به ژن این فاکتور را ندارند.
3)باکتری ها ، ژن این فاکتور را به صورت گسسته و روی پلازمید Ti دریافت می کنند.
4)ژن این فاکتور درون باکتری ،فقط مورد رونویسی قرار می گیرد.
10- در مورد تنظیم بیان ژن ، همه ی موارد صحیح است به استثناء....
1)پروتئین تنظیمی با اتصال به اپراتور، اپران لک را خاموش می کند.
2)افزاینده به کمک عوامل رونویسی متصل به آن ، در مجاورت راه انداز قرار می گیرد.
3)فعال کننده نمی تواند مستقیما به آنزیم RNA پلیمراز متصل شود.
4)پروتئین تنظیمی با اتصال به مهارکننده ، اپران لک را روشن می کند.


11- کدام درست است؟
1)RNA پلی مراز ابتدا راه انداز ژن را رونویسی می کند.
2)سه نوع رابطه ی مکملی بین باز ها در رونویسی وجود دارد.
3)در رونویسی غالباً هر دو رشته ی DNA الگو قرار می گیرد
4)ساختار اپران در باکتری همواره شامل چند ژن ساختاری است.


12-چند مورد از موارد زیر جمله ی زیر را به نادرستی تکمیل می کنند ؟
«بسیاری از .............................»
الف)بیماری های ویروسی با داروهای موجود،درمان نمی شوند.
ب)بیماری های ژنی به دلیل فقدان توانایی بدن در تولید پروتئین خاصی است.
ج)آزمایشات مهندسی ژنتیک ، همواره با انجام هر چهار مرحله ی اساسی همراه است.
د)ناهنجاری های ژنتیکی موقعی پدید می آیندکه بیمار فاقد نسخه ی فعال ژنی خاص باشد.
ه)دامداران از روش های مهندسی ژنتیک برای اصلاح یا تغییر دام استفاده کردند.
1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار


13- نمی توان گفت ..........
1)هر عمل ناآگاهانه ای تحت تاثیر اعصاب خودمختار است.
2)دستگاه عصبی خودمختار ، انقباض ماهیچه ها ی قلبی و صاف و کار غده ها را تنظیم می کند.
3)تمام اعصاب نخاعی مختلط اند.
4)در محل سیناپس با اتصال انتقال دهنده های عصبی به گیرنده های سلول پس سیناپسی، این گیرنده ها تغییر شکل سه بعدی پیدا می کنند.


14- کدام عبارت درست است ؟
1)در صورت وجود لاکتوز در محیط کشت Ecoli، قطعا mRNA چندژنی از روی اپران لک رونویسی می شود.
2)در تریکودینا، توالی افزاینده همواره هزاران نوکلئوتید تا ژن فاصله دارد.
3)در صورت فقدان لاکتوز در محیط کشت Ecoli،قطعا رونویسی از روی ژن تنظیم کننده ی اپران لک متوقف می شود.
4)در تریکودینا ، توالی افزاینده برخلاف فعال کننده، توسط آنزیم DNA پلی مراز پدید می آید.
15- چند جمله از جملات زیر در مورد تنظیم بیان ژن نادرست هست ؟
الف)فرصت اجرای آن در جاندار مورد مطالعه بیدل و تیتوم از ایوری بیشتر است.
ب)در استرپتوکوک نومونیا می تواند برعهده ی ساختاری باشد که همواره دارای راه انداز است.
ج)در آمیب همواره با تشکیل حلقه در DNA انجام می شود.
د)همواره با تشکیل پیوند فسفودی استر همراه است.
هـ) در مورد بعضی از ژن ها به صورت بیان دائمی آن ها هست.
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4


16- چند مورد صحیح است ؟
الف)قسمت پایینی مغز نقش مهمی در تنظیم فعالیت های بدن برعهده دارد.
ب)هر بخشی از مغز که مسئول یادگیری است در حافظه نیز دخالت دارد.
ج)هر بخشی از مغز که مسئول یادگیری است در ادراک و عملکرد هوشمندانه نیز نقش دارد.
د)هر سلول غیرعصبی که توسط یک سلول عصبی تحریک شود ، آن سلول عصبی، نورون حرکتی است.
1)1 2)2 3)3 4)4
17- در مورد جهش چند مورد نادرست هست ؟
الف-جهش در یک مولکول DNA همواره به RNA حاصله منتقل می شود .
ب- جهش در سلول های سوماتیک هیچگاه به نسل بعد فرد منتقل نمی شود .
ج- هر جهش تغییر در چارچوب نوعی جهش حذف یا اضافه هست .
د- جهشی که یاعث تغییر کدون سوم به رمز پایان شود قطعا طول پلی پپتید حاصله را کوتاه خواهد کرد.
ه) جهش در کروموزوم اصلی یک باکتری می تواند در تکثیر یک پلازمید اختلال به وجود آورد.
1)1 2)2 3)3 4)4
18- عملکرد طبیعی سیناپس های استیل کولین مغز همواره نشان دهنده ...............
1) عدم اعتیاد فرد می باشد .
2) اتصال یک ماده اگزوسیتوز شده به گیرنده هست .
3)اتصال ماده شیمیایی به گیرنده هست .
4) عدم وجود تغییرات در بافت عصبی مربوطه می باشد .


19- کدام مورد درباره پتانسیل عمل نادرست هست؟
1) در پی باز شدن کانال دریچه دار سدیم ، اختلاف پتانسیل ابتدا کاهش پیدا می کند .
2) پس از پایان پتانسیل عمل ، غلظت پتاسیم درون سلولی بشدت کاهش خواهد یافت.
3) در پی باز شدن دریچه دار سدیم ، نقاط مجاور نیز هدایت پیام عصبی را خواهند داشت.
4) پیام عصبی می تواند بدون عبور از دندریت به پایانه اکسونی وارد شود.


20- در مورد دستگاه عصبی کدام مورد نادرست هست ؟
1)اعتیاد عملکرد طبیعی سیناپس را تغییر می دهد .
2)در فرد معتاد ، نورون های تغییر یافته، فقط در حضور ماده اعتیاد آور ، به صورت طبیعی کار می کنند .
3) استیل کولین فقط به گیرنده های سارکولم متصل می شود .
4) مواد اتصال یافته به گیرنده ها ، لزوماً اگزوسیتوز نمی شوند .


21-کدام جمله نادرست هست؟
((در کاربردهای مهندسی ژنتیک در پزشکی ........................))
1) واکسن هایی به وجود آمده می توانند دو نوع اسید نوکلئیک داشته باشند.
2) توالی و جایگاه همه ژن های انسان مورد مطالعه قرار گرفت.
3) می توان نسل بعد سلول های دارای نسخه ناقص ژنی را نیز اصلاح کرد.
4) در HGP می توان علاوه بر ژنوم هسته ای ژنوم دو اندامک دو غشایی را نیز بدست آورد.


22- چند مورد نادرست است ؟
(( هر پروتئین متصل شونده به اسید های نوکلئیک ..........))
الف) سطح انرژی سلول را تغییر می دهد .
ب) در هسته فعالیت می کند.
ج) در سیتوپلاسم سنتز می شود .
د) در همانندسازی یا رونویسی دخالت دارد.
ه) به جایگاه های خاصی از DNA متصل می شود .
1)2 2)3 3)4 4)5
23- در مورد شکل مقابل کدام جمله نادرست هست ؟

1) در نقطه A نسبت به نقطه C پتاسیم درون سلولی کاهش یافته است .
2) در نقطه D برخلاف نقطه A ، ورود فعال یون های پتاسیم وجود ندارد.
3) در نقطه B نسبت به نقطه A یون های مثبت بیشتری در داخل هستند.
4) در نقطه A کانال های دریچه دار قطعا بسته هستند


24- در مورد شکل روبرو کدام جمله نادرست هست ؟

1) فرآیند روبرو می تواند در مورد ویروس و باکتری رخ دهد .
2) سلول A ساختار مشابهی با نوتروفیل دارد .
3) قسمت B ممکن است باعت پاسخ دمایی شود.
4) سلول A دارای گیرنده در سطح غشای خود هست .


25-چند مورد،عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
((در انعکاس زردپی زیر زانوی انسان،..................))
الف)نوعی رفتار غریزی مشاهده می شود.
ب)اختلاف پتانسیل غشای نورون حسی،دو بار صفر می شود.
ج)پمپ سدیم-پتاسیم باعث بازگشت به حالت استراحت می شود.
د)نورون حرکتی جلوی ران جزء دستگاه عصبی پیکری است.
1)1 2)2 3)3 4)4


26- هر ژنی در یوکاریوت ها ..........................................
1) باید بالغ شود .
2) گسسته می باشد .
3) یک نوع MRNA می سازد .
4) دارای بخشی می باشد که رونویسی نمی شود.


27- چند مورد از عبارات زیر نادرست است ؟
((مولکول هایی که قادرند از منافذ هسته عبور کنند ، .......))
الف) نمی توانند ساختار دئوکسی ریبونوکلوئیک اسیدی داشته باشند.
ب)نمی توانند در سلولی دیگر ساخته شده باشند.
ج)می توانند در فشرده سازی مولکول DNA نقش داشته باشند.
د) می توانند به توالی هایی از مولکول DNA متصل شوند.
هـ) می توانند همزمان واجد پیوند فسفودی استر و هیدروژنی باشند.
1)1 2)2 3)3 4)4


28- عامل اتصالی دو انتهای چسبنده در..........................
1)مرحله ی غربال کردن می تواند هم شکسته و هم سنتز شود.
2)مرحله ی کلون کردن فقط سنتز می شود.
3)مرحله ی 2 رونویسی سنتز می شود.
4)ادامه ی ترجمه در جایگاه A شکسته می شود.


29- بطور معمول بخشی از مننژ که به قشر مخ چسبیده است ...............
1) در ساختار خود دارای مقادیر فراوانی از مایع مغزی نخاعی هست .
2) در برگیرنده نوعی بافت پوششی با سطح خارجی پلی ساکاریدی هست .
3) به طور مستقیم با سخت ترین قسمت مننژ در تماس هست .
4) در مجاورت طول بخش خاکستری طناب عصبی پشتی قرار دارد.


30- کدام درباره ایمنی بدن درست هست ؟
1) هر تورمي نشان دهنده‌ي پاسخ گلبول‌هاي سفيد در برابر عوامل خارجي است
2) علت بروز التهاب و پاسخ موضعي همواره ميکروب است.
3) ايدز همانند آلرژي، اختلال دستگاه ايمني است.
4) هر بیماری واگیری باعث ایمنی نسبت به ابتلای مجدد می شود .


31- چند مورد نادرست هست ؟
الف) در همه باکتری ها هر ژن مجاورت بخش تنظیم کننده ویژه خود قرار می گیرد.
ب) در ساختن مولکول DNA نوترکیب به دو نوع آنزیم نیازمندیم.
ج) در همه باکتری ها ، ژنوم متشکل از دو مولکول DNA حلقوی هست .
د) وکتور ها می توانند میزبانی داشته باشند که بعنوان واکسن مورد استفاده قرار گیرد.
ه) ژن تنظیم کننده در خود اپران لک قرار نداشته و دایما در هسته رونویسی خواهد شد.
1)1 2)2 3)3 4)4


32- در مورد انعکاس زردپی زیر زانو چند مورد نادرست هست ؟
الف) بین نورون حسی و ماهیچه 4 سر ران سیناپسی وجود ندارد .
ب) تمام اعصاب درگیر در این انعکاس جزو دستگاه عصبی پیکری هستند .
ج) نورون رابط پس از رسیدن پتانسیل عمل به پایانه اکسونی خود ، باعث تداوم حالت آرامش در نورون حرکتی دو سر ران می شود .
د) در این انعکاس اختلاف پتانسیل الکتریکی در قسمت پس سیناپسی 3 نورون تغییر می کند.
ه)در این انعکاس دستورالعمل های وراثتی در ژن ها نقش دارند.
1)1 2)2 3)3 4)4


33- اگر رشته زیر رشته الگوی یک ژن باشد ، با حذف نوکلئوتید مشخص شده ، پلی پپتید تحت رهبری آن چه تغییری می کند؟

1) از لحاظ اندازه بزرگتر خواهد شد .
2) از لحاظ اندازه کوچکتر خواهد شد .
3) از لحاظ اندازه تغییر نمی کند.
4) از لحاظ اندازه تغییر نمی کند اما نوع اسید آمینه های آن تغییر می کند .


34- در مورد شکل مقابل کدام مورد نادرست هست ؟

1) شکل شماره C می تواند در برخورد اول و دوم با آلرژن رخ دهد.
2) در شکل A تولید ماده 2 فسفاته در سلول افزایش می یابد .
3) این شکل پاسخ دستگاه ایمنی در برابر برخی از آلرژن هاست.
4) سلول شرکت کننده در شکل B مشابه گرانولوسیت ها هست .


35- چند مورد درباره مرحله غربال کردن صحیح است ؟
((در مرحله غربال کردن ................))
الف)نوعی بیان ژن اتفاق می افتد.
ب)نوعی تنظیم بیان ژن اتفاق می افتد .
ج)نوعی ژن غیر اپرانی باعث مقاومت در باکتری های میزبان می شود.
د)در باکتری های تراژن جهش جابجایی می تواند رخ می دهد .
ه)در باکتری های تراژن جهش در کروموزوم اصلی می تواند جلوی بروز این مرحله را بگیرد.
1)1 2)2 3)3 4)4


36- درE.coli و در مقایسه ی ژن تنظیم کننده و بخش تنظیم کننده ی اپران لک............
1) در هر دو راه انداز وجود دارد.
2)رونویسی از هر دو به صورت هم زمان توسط یک RNA پلی مراز صورت می گیرد.
3)جایگاه آغاز رونویسی در هر دو وجود دارد.
4)جایگاه پایان رونویسی در هیچ کدام وجود ندارد.


37- چند جمله درباره پلازمید Ti درست هست ؟
الف)در روش انتقال ژن توسط آن ، آنزیم رونویسی کننده می تواند RNA پلی مراز 2 باشد.
ب)در ژن تومورزا در آن 2 جایگاه تشخیص وجود دارد.
ج)باعث افزایش سنتز ماده ای خاص در گیاهان زراعی می شود.
د)فاقد قطبیت اما دارای بار هست.
ه) در هنگام تقسیم دوتایی باکتری میزبان ، ممکن است تکثیر پیدا نکند.
1)1 2)2 3)3 4)4


38- در اپران لک باکتری اشرشیا کلای دستگاه گوارش انسان................
1)در نبود لاکتوز رونویسی از ژن تنظیم کننده همچنان می تواند ادامه داشته باشد.
2)رونویسی ژن ها فقط وابسته به حضور یا عدم حضور لاکتوز در محیط زندگی باکتری است.
3)فراوانی آلولاکتوز در محیط باعث رفع مانع از روی مسیر حرکت RNA پلی مراز می شود.
4)هر یک از ژن های ساختاری مسئول ساختار یک زنجیره پلی پپتیدی است.


39- بخشی از هر نورون که پیام عصبی را به سیناپس می رساند.............بخشی از نورون که در محل سیناپس پیام عصبی را دریافت می کند...............
1)بر خلاف-دارای پروتئین های کانالی و ناقل است.
2)همانند-فقط به یون های سدیم اجازه ی ورود به نورون را میدهد.
3)برخلاف-همزمان با آزاد شدن انتقال دهنده ی عصبی بر وسعت غشای آن افزوده میشود.
4)همانند-با روش اگزوسیتوز،انتقال دهنده ی عصبی را به فضای سیناپسی ازاد می کند.


40-همه ی......................
1)سلول ها ی خونی در مغز استخوان بالغ می شوند.
2)آنتی ژن ها از جنس پروتئین یا پلی ساکارید هستند.
3)سلول های خونی دارای گیرنده در سطح خود ، در ایمنی اختصاصی نقش دارد.
4)پادتن هایی که در برابر آنتی ژن ها ترشح می شوند ساختاری مشابه گیرنده ی آن آنتی ژن دارند.


41-پس از ورود عامل مولد ..................به بدن.......................ورود عامل...................
1)ایدز-برخلاف-کزاز به بدن،پادتن،علیه بیماری تولید می شود.
2)کزاز-همانند-اوریون به بدن، علاوه بر پرفورین ، پادتن نیز علیه بیماری تولید میشود.
3)اوریون – همانند – ایدز به بدن علاوه بر پرفورین ، پادتن نیز علیه بیماری تولید میشود.
4)کزاز – برخلاف – ایدز به بدن پرفورین و پادتن علیه بیماری تولید می شوند.


42-هنگامی که اختلاف پتانسیل 2 سوی غشای یک نورون یکسان می شود به قطع می توان گفت که ......
1)کانال دریچه دار سدیمی بسته نیست.
فعالیت بیشتری دارد.ADP2)پروتئین سنتز کننده ی
3)کانال دریچه دار پتاسیمی باز است.
4)جریان عصبی در حال هدایت است .


43- کدام مورد نادرست است؟
1)نورون های یک فرد از نظر ساختار یکسان هستند .
2)نورون های جانوران مختلف از نظر رفتار شبیه همدیگر هستند.
3)سازمان عصبی جانوران مختلف شبیه همدیگر هستند.
4)نورون های یک فرد از نظر عمل می توانند متنوع باشند.
44- هر زمانی که پتانسیل عمل در منطقه ای به وجود آید ............
1) قطعا در نقاط مجاور نیز در یک جهت به وجود می آید .
2) قطعا باید به نورون دیگری انتقال یابد .
3) قطعا بسمت جسم سلولی هدایت می شود .
4) قطعا در مدت کوتاه به کمک کانال های دریچه دار پتاسیم ، به حالت آرامش بر می گردد .


45- در مورد انعکاس ها چند مورد نادرست است ؟
الف)در انعکاس ماهیچه های صاف ، دستگاه پیکری می تواند دخالت داشته باشد .
ب) در بسیاری از انعکاس ها مغز نقش ندارد .
3) انعکاس های نخاعی در جاندارانی رخ می دهد که قطعا اسکلت داخلی با ساختار سلولی دارند .
4) می توانند نقشی مشابه نقش اصلی ترین مرکز پردازش اطلاعات در بدن در جانوران با دفاع اختصاصی داشته باشند .
5) انعکاس های نخاعی با درگیری مغز نسبت به بدون دخالت مغز ، آهسته تر انجام می شوند.
1)1 2)2 3)3 4)4


46-چند مورد نادرست است ؟
(( هر ...........................بصورت ........................است.))
1) فعالیت غیر ارادی در دستگاه پیکری – انعکاس
2) فعالیت غیر ارادی در ماهیچه اسکلتی – انعکاس نخاعی
3) فعالیت غیر ارادی در ماهیچه صاف – انعکاس نخاعی
4) تار حرکتی که از مغز و نخاع خارج شود قطعا – عصب حرکتی
1)1 2)2 3)3 4)4


47- عبارت درست کدام است؟
1)در همه ی جانوران دریافت کننده ی پیوند،ایمنی همورال باعث رد پیوند می شود.
2)در مبارزه با سلول های سرطانی پلاسما،لیزوزوم ماکروفاژ ها نقش اصلی را ایفا می کنند.
3) بیماری MS نوعی خود ایمنی بوده و باعث اختلال در سلول های عصبی می شود.
4) گیرنده های پادتنی سطح ماکروفاژ از یک نوع هستند.


48- چند مورد جمله ی زیر را به درستی کامل می کند ؟در طی.........
الف)هدایت، پیام از تار عصبی می تواند به جسم سلولی وارد شود.
ب) انتقال، پیام از تار عصبی می تواند به جسم سلولی وارد شود.
ج)هدایت ، پیام می تواند از جسم سلولی وارد تار عصبی شود.
د)انتقال ، پیام می تواند از جسم سلولی وارد تار عصبی شود.
1)1 2)2 3)3 4)4


49- کدام عبارت نادرست هست ؟
((در انسان , .....................می تواند باعث ......................شود ))
1) فقدان تیموس – ابتلا به سرطان
2) آسیب به لیمبیک – اختلال در بویایی
3) آسیب به مخچه – اختلال در بخشی از حرکات بدن
4) آسیب به تالاموس – اختلال تقویت پیام حسی و حرکتی
50- در مورد شکل مقابل چند مورد نادرست هست ؟

الف) جسم سلولی تارهای موجود در قسمت E ، در ماده خاکستری هست.
ب) تار های قسمت E می توانند پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت کنند.
ج) در قسمت A می توان تار های حسی از ماهیچه صاف یافت .
د) در قسمت C می توان اکسون و دندریت یافت.
1)1 2)2 3)3 4)4


سؤال
دانلود فایل
پاسخ
دانلود فایل