وسواس در انتخاب کتاب تست برای کنکور
هنوز برای کنکور شروع نکردم

کنکورت غول نکن ، قورت بده
کنکور سخت است

کدوم آزمون برم ؟
کدام کنکور آزمایشی شرکت کنیم ؟