فیزیولوژی

فیزیولوژی پزشکی/ گایتون آخرین چاپ
فیزیولوژی / گانونگ آخرین چاپ
Tex book of physiology/ Bern & Levy
زیست شناسی جانوری
مبانی زیست شناسی
زیست شناسی سلول – رده بندی جانوری/ ابوالقاسم امین انتشارات امیر کبیر
جانور شناسی عمومی جلد 1 و 2 و 4 / طلعت حبیبی

بیوشیمی
Principles of Biochemistry
Text book of Biochemistry
استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بلامانع است.
Lehninger
Devlin