سلام دوستان
من كامپيوتر نرم ازار روزانه ولايت ايرانشهر قبول شدم

ساكن ابهر استان زنجان هستم

اين كد رشته اولويت 25 من بود
تقريبا تا اينجا بيشتر مديريت زده بودم
ضمنا ايرانشهر رو نميشناختم
فك كردم برا استان مازندران هستش
وگرنه خود كردستان و زاهدان اولويت 76و 80 اينا بوده

يعني 26 روزانه كامپيوتر رشت بوده
يني اينقد *** بازي در اوردم تو انتخاب رشته!!!!!!!!

اولا كسي در مورد اين دانشگاه اطلاعاتي داره؟
گروه بندي دانشگاه ها يه قضيش؟
مثلا گروه 2 و اينا

1-چجوري ميشه انتقالي گرت؟
2-از اول مهر ميشه انتقالي گرف؟
3دانشگاه هايي مقصد ك با انتقاليم موافقت كنه چياست؟