تاپ ناپ: اين فروشگاه در اندونزي بدليل فروش انواع حيوانات پخته شده به روش غير معمول شهرت دارد. حيواناتي چون سگ ، گربه ، خفاش ، موش ، خوك و حتي مار راميتوانيد بصورت پخته يا خام از اين فروشگاه تهيه كنيد.