سلام دوستان میخواستم بپرسم ببینم میدونین پاسخ انتخاب رشته کی میاد؟
آزاد کی میاد و سراسری کی میاد !