تیمی از محققان آمریکایی به طراحی شیوه‌ای جدید پرداخته‌اند که رفتار مکانیک کوانتومی یک الکترون موجود در شکاف مقیاس نانوی یک الماس را ثبت می‌کند.
این روش از پالسهای فراصوت نور لیزر برای کنترل حالت کلی کوانتونی و همچنین مشاهده چگونگی تغییر حالت اکترون در طول زمان استفاده می‌کند.
نتایج این پژوهش می‌تواند محاسبه و پردازش اطلاعات کوانتومی را یه گام دیگر به واقعیت نزدیک کند.
محققان در این مطالعه بر ویژگی مکانیک کوانتومی الکترونها موسوم به اسپین (چرخش) متمرکز شدند. این پژوهش حول محور یک سیستم اسپین کوانتومی موسوم به مرکز نیتروژن-خلاء انجام شده که یک نقص مقیاس اتمی در الماسهای طبیعی است.
دانشمندان یک مرکز نیتروژن-خلاء را با دو پالس نوری لیزر برای کمتر از یک میلیونیوم میلیونیوم ثانیه روشن کردند. آنها هدف خود را از این پژوهش «برداشتن حد و مرزهای کنترل کوانتومی در این سیستمهای نقص جالب توجه» خواندند که در نهایت به تولد یک ابزار سنجش جدید منجر شده است.
نتایج این پژوهش در مجله Science Express منتشر شده است.