اخیییییییییییی خدابیامرزتش...
اولش وارد شدم فک کردم بنده خدا ذوق مرگ شده دی:
روحش شاد