گروهي از دانشمندان کانادايي روباتي شبيه بهمارمولک ساختند که قادر است همانند نمونه هاي طبيعي اين خزنده از ديواربسيار صاف بالا برود.
دانشمندان دانشگاه سايمون فراسر با الهام از پاهاي مارمولک خانگي موفقشدند روباتي را بسازند که توانايي بالا رفتن از صافترين ديوارها را دارد.
اين روبات که با عنوان سکوي tbcp-ii شناخته مي شود 240 گرم وزن دارد ومي تواند بدون هيچ مشکلي از زوايايي که سطوح را از هم جدا مي کنند عبور کندو بر روي يک صفحه عمودي بسيار صاف با سرعت 3.4 سانتيمتر بر ثانيه حرکتکند.
اين محققان در اين خصوص توضيح دادند: "با يک منبع انرژي کافي، روبات مازماني که به اجسام بزرگي چون جعبه و يا ديوارها برخورد مي کند قادر است بهروشي تقريباً مستقل عمل کند. بهرحال ما همچنان درحال توسعه يک استراتژيکنترل براي اطمينان از اين هستيم که روبات عملکرد کاملاً خودمختاري داشتهباشد."
نوک انگشتان مارمولکها داراي ويژگي شگفت انگيزي است که به آنها اجازه مي دهد به بيشتر سطوح بچسبند.
تنها پس از مطالعات بسيار گسترده معلوم شد که توانايي حيرت آور اينخزنده کوچک در عبور از سطوح صاف به خاطر ساختار پيچيده نوک انگشتان آن استکه برپايه نيروهاي "وان در والس" عمل مي کند.
"وان در والس" نيروهاي چسبندگي بسيار ضعيفي هستند که ميان مولکولهاي نزديک به هم وجود دارند.
براساس گزارش گيزمودو، سپس اين دانشمندان توانستند در آزمايشگاه ساختارنوک انگشتان مارمولک را که هميشه خشک اما چسبنده است با بالشتکهاي در ابعاد17 ميکرون در 10 ميکرون از جنس چسبهاي رشته اي پلي دي متيل سيلوکسان(pdms) بازسازي کنندمنبع : به نقل از سايت کنجکاو