1-این نسخه متناسب نیاز فروشگاه هایی طراحی شده، که علی رغم سادگی مسائل خرید و فروش به حسابداری پیشرفته ای نیازمندند و به صورت خلاصه می توان گفت یک فروشگاه ساده، با ساختار منظم یک شرکت -از لحاظ حسابداری- هستند.2-البته در مواردی نیز ممکن است شرکت هایی که خرید و فروش ساده ای دارند، این نسخه را انتخاب کنند.3-برای مقایسه این نسخه با نسخه فروشگاهی امکانات حسابداری این دو را بیشتر مقایسه کنید.
خرید و فروش
صدور فاکتور خرید ثبت فاکتورهای بالانس
صدور فاکتور فروش ثبت اطلاعات حامل
برگشت از فروش امکان تسویه نقدی در فاکتور
برگشت از خرید اعمال تخفیف درصدی برای هر قلم کالا در فاکتور
ورود به انبار و خروج از انبار گروهبندی فاکتور براساس تسویه شده و تسویه نشده و...
صدور پیش فاکتور خرید کپی و چسباندن اقلام یک فاکتور در فاکتور دیگر
صدور پیش فاکتور فروش ثبت تاریخ تسویه برای فاکتورها
فاکتور انتقال بین انبارها تنظیم هشدار سر رسید تسویه فاکتورها
جستجوی پیشرفته در فاکتور ها،فیش صندوق و حوالها نمایش شماره سند های اتوماتیک حسابداری در هر یک از فرم های فاکتور،فیش صندوق،حواله و ...
صدور یک فاکتور از چند انبار به تفکیک کالاها
امکان انتخاب کد محموله برای هر ردیف کالای فاکتور

کالا و انبار
گزارش از کلیه اطلاعات کالاها تعیین حداقل و حداکثر قیمت خرید و فروش برای هر کالا
گزارش ریز گردش کالاها امکان ثبت نقطه سفارش برای هر کالا
گزارش جمع گردش کالاها معرفی کالای جدید با استفاده از مدل های کالاهای دیگر
کاردکس کالاها امکان مشاهده سود هر فاکتور و مدیریت سود فاکتورها
محاسبه قیمت ریالی کالاهای انبار به 5 روش fifo,lifo، میانگین و .... معرفی کد محوله و ایجاد گزارش گردش کالا با محاسبه سود براساس کد محموله
معرفی واحد اصلی و فرعی برای هر کالا ثبت نامحدود لیست قیمت برای هر کالا و عمال تخفیف لیست
اختصاص نامحدود گروه به هر کالا معرفی نامحدود انبار
گزارش تفکیکی موجودی کالا

کاربران
معرفی کاربر به صورت نامحدود اختصاص سطح دسترسی با محدودیت زمانی
کنترل عملکرد کاربران اعمال محدودیت در رویت و یا تغییر

حسابداری
صدور سند دستی گزارش از دفاتر به صورت کنترلی
گزارشات کنترلی از کلیه اسناد گزارش از دفاتر به صورت تجمیعی
گزارش از دفاتر روزنامه کل، معین و تفضیلی معرفی گروه تفضیلی
تراز دفاتر کل و معین ارتباط معین با تفضیلی های شناور
صورتهای مالی شامل صورت سود و زیان، بهای تمام شده و ترازنامه اختصاص سریال برای ثبت های روزنامه
ثبت روزنامه اضافه شدن فرم مرور اسناد که امکان مرور ،نمایش،تغییر و حذف اسناد مثبته براساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد
تعریف و تغییر گروه حسابها، حسابهای کل و معین امکان تغییر و نمایش ثبت روزنامه و چاپ آن به تفکیک شماره سریال و تاریخ
امکان گزارش براساس وضعییت سندهای عادی،تایید شده،قطعی و ثبت دفتر از :

 • روزنامه
 • کل
 • معین
 • تراز دفتر کل
 • تراز معین
 • ترازتفضیلی
 • صورتحساب مشتریان
 • تفضیلی ها
 • تراز کلی حسابها
 • بهای تمام شده
 • سود و زیان
امکان نگهداری اطلاعات مالی سه شرکت به صورت مجزا
تغییر وضعیت سندها به سندهای عادی تایید شده،قطعی و ثبت دفتر

بانک و چک
ثبت عملیات بانکی چاپ و پاراف چک
معرفی دسته چک شخصی ثبت چک منظور در چند حساب
محاسبه راس چک به صورت اتوماتیک و دستی هشدار روزانه اسناد دریافتنی ،پرداختنی و در جریان وصول
معرفی نامحدود صندوق و بانک وصول اتوماتیک اسناد پرداختنی و در جریان وصول
فیش واگذاری چکها به بانک ثبت دریافت و پرداخت به تفکیک کارتخوان،حواله،بانک و کارت به کارت
فیش وصولی چکهای نزد بانک امکان اتصال به pc posهای بانک پاسارگاد
گزارشات از اسناد دریافتنی و پرداختنی
ثبت برگشت و عودت چک

اشخاص
معرفی اشخاص و اختصاص نامحدود گروه به هر شخص ممنوع المعامله کردن اشخاص
گرفتن صورت حساب هر یک از اشخاص تخصیص درصد تخفیف برای هر شخص به تفکیک کالاها
گرفتن مانده حساب از گروه های اشخاص معرفی بازاریاب و اختصاص فرمول پورسانت برای هر بازاریاب
تخصیص اعتبار برای هر شخص گزارش مدیریتی مشتریان شامل برترین مشتری از لحاظ خرید و ...