خیلی نحوه ی کاربرد اینها رو اشتباه میکنند و خیلی اصلا فرقشون رو نمیدونند.
و البته چون فرقشون رو نمیدونند اشتباه میکنند.
برای اینکه بریم سر اصل موضوع اول باید به جملات زیر دقت کنید و حالت های مختلف رو درک کنید:

=================
1- حالت فاعلی: Subject
مثال:
فاعل کیه؟ اون کسی که کار رو انجام میده:
He loves movies. او فیلم دوست دارد
She goes to school. او به مدرسه میرود
We enjoy Chinese food. ما از غذای چیزی لذت میبریم
.
الان در جملات بالا: He و She و We فاعل اند.
=================
2- حالت مفعولی:Object
مثال:
مفعول کیه؟ اون کسی یا چیزی که کار روش انجام میشه:
The teachers like him. معلم ها او را دوست دارند
Thomas knows her. توماس او را میشناسد
The actor smiled at us. هنرپیشه به ما لبخند زد
.
الان در جملات بالا: Him و Her و Us مفعول اند.
=================
3-حالت مالکیت: Possessive
حالت مالکیت میگه که چی مال کیه
مثال:
His bike is broken. دوچرخه اش شکسته
I like her new book. من کتا جدیدش رو دوست دارم
The teacher graded our homework. معلم تکالیف ما رو نمره داد
.
الان در جملات بالا: His و Her و Our مالکیت رو میرسونند.
=================
حالا بپردازیم به اصل موضوع:
=================
1-
Who is a Subject Pronoun
آقایون و خانمها؛ Who ضمیر فاعلی ست.
.
برای وقتی که میخواهیم بگیم: چه کسی؟/ کی؟
فاعل کیه؟ who .
.
چه کسی؟ : او؛ / چه کسی؟ : من / چه کسی؟ : غلام
مثال:
Who made the birthday cake?
کی/چه کسی کیک تولد درست کرد؟
.
Who is in the kitchen?
کی/چه کسی تو آشپزخونه است؟
.
Who is going to do the dishes?
کی/چه کسی میره ظرفها رو بشوره؟
.
=================
2-
Whom is an Object Pronoun
دخترا و پسرا؛ Whom ضمیر مفعولی ست.
.
برای وقتی که بخواهیم بگیم: چه کسی را/ که را؟ / کی را؟
مفعول کیه؟ Whom
.
چه کسی را؟ : او را / چه کسی را؟ : مرا / چه کسی را؟ : غلام را
مثال:
Whom are you going to invite?
که را/ چه کسی را میخواهی دعوت کنی؟
.
Whom did he blame for the accident?
او چه کسی را/ که را برای تصادف سرزنش کرد؟
.
Whom did he hire to do the job?
او چه کسی/که را برای انجام کار استخدام کرد؟
.
=================
3-
Whose is a Possessive Pronoun
خوشگلا و خوشتیپ ها؛ Whose ضمیر مالکیت چه کسی ست.
.
برای وقتی که بخواهیم بگیم: مال کی؟/ مال چه کسی؟
مال کیه؟ Whose
.
مثال:
Whose camera is this?
این دوربین کیه؟ چه کسی ست
.
Whose dog is barking outside?
سگ کی/چه کسی داره واق واق میکنه؟
.
Whose cell phone keeps ringing?
موبایل کی/ چه کسی داره هی زنگ میزنه؟
.
=================