تکمیل ظرفیت آزاد این هفته اعلام میشه و رشته پرستاری هم داره .. تکمیل ظرفیت دولتی فعلا اعلام نمیشه