سنجش+کنکور
هرچند اگرفقط کنکور بزنی کفایت میکنه
الکی وقتت رو پای تالیفیا نذاراونم دین زندگی:|