سوالای تالیفی فقط ادمو گیج میکنه هیچ مزیت دیگه ای نداره ب سوالای کنکور و ازمونا تسلط داشته باشین ب نظرم کافیه