من یه دوستی داشتم با قسمت سراسری و تالیفیش همیشه 100 و اون دور و بر میزد تو کانون ولی یه کار دیگه هم میکرد

لونقدر که پاسخ نامه ی همون سوالا رو میخوند ، خود تستا رو دوباره حل نمیکرد ، کلا تسلطش...