کارنامه های پذیرفته شدگان کنکور 91

کارنامه های پذیرفته شدگان کنکور 91

کارنامه های پذیرفته شدگان کنکور 91 رشته تجربی منطقه 3

رتبه زیر 500

رتبه بین 500 تا 1000

رتبه بین 1000 تا 2000

رتبه بین 2000 تا 3000

رتبه بین 3000 تا 4000

رتبه بین 4000 تا 5000

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 9 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه قزوین || بویین زهرا || اوج مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
2 14 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه خراسان شمالی || اسفراین || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 17 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه خوزستان || بندرماهشهر || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 22 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه گلستان || گنبدکاووس || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 26 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه کهگیلویه وبویراحمد || بویراحمد || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 29 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه اردبیل || گرمی || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 38 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه زنجان || خدابنده || سجاس رود زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 45 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه تهران || ملارد || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 48 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه گلستان || کلاله || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 58 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه تهران || ورامین || قرچک مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 64 داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه اذربایجان غربی || اشنویه || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 67 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه لرستان || الیگودرز || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 74 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه لرستان || دورود || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 78 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه خراسان رضوی || تربت جام || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 82 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه گلستان || گنبدکاووس || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
16 90 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه اذربایجان غربی || تکاب || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
17 93 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه خوزستان || ابادان || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
18 97 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه تهران || اسلامشهر || چهاردانگه زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
19 99 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه کرمان || شهربابک || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
20 106 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه خراسان جنوبی || قاینات || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
21 110 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه کرمانشاه || جوانرود || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
22 113 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه اردبیل || مشگین شهر || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
23 114 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه کرمان || بافت || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
24 117 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه خراسان شمالی || اسفراین || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
25 121 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه گلستان || گنبدکاووس || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
26 125 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه گلستان || علی اباد || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
27 132 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه کرمان || شهربابک || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
28 141 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه اذربایجان شرقی || شبستر || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
29 144 داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه کردستان || کامیاران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
30 147 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه اذربایجان شرقی || سراب || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
31 152 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه کردستان || کامیاران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
32 154 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه کرمان || راور || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
33 159 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه کردستان || سقز || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
34 160 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه خوزستان || ایذه || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
35 169 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه بوشهر || جم || ریز زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
36 173 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه لرستان || سلسله || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
37 178 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه کرمان || بردسیر || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
38 190 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه فارس || خنج || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
39 197 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه خراسان شمالی || شیروان || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
40 205 داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه خوزستان || ایذه || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
41 208 داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه همدان || اسداباد || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
42 211 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه گلستان || ترکمن || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
43 221 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه کرمان || بافت || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
44 225 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه خراسان رضوی || تربت جام || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
45 232 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه اردبیل || بیله سوار || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 506 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه اردبیل || گرمی || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
2 512 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه اذربایجان غربی || سردشت || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 515 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه لرستان || سلسله || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 523 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه کهگیلویه وبویراحمد || گچساران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 523 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه کرمانشاه || کنگاور || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 528 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه کردستان || مریوان || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 530 علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه اذربایجان شرقی || بستان اباد || تیکمه داش مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 538 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه ایلام || ایلام || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 540 داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه اذربایجان شرقی || هشترود || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 542 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه اذربایجان غربی || سردشت || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 544 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه ایلام || ایلام || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 546 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه کهگیلویه وبویراحمد || گچساران || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 548 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه اذربایجان شرقی || شبستر || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 558 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه فارس || ارسنجان || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 561 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه کرمان || بم || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 1001 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه مازندران || تنکابن || خرم اباد مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
2 1006 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه کهگیلویه وبویراحمد || گچساران || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 1010 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه لرستان || کوهدشت || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 1014 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه اصفهان || تیران وکرون || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 1016 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه کرمان || راور || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 1022 داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه اذربایجان شرقی || مرند || یامچی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 1030 علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه کرمانشاه || اسلام ابادغرب || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 1034 داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه گلستان || گنبدکاووس || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 1036 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه کردستان || قروه || سریش اباد مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 1040 داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه گلستان || گنبدکاووس || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 1046 داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه کرمان || شهربابک || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 1051 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه کهگیلویه وبویراحمد || بویراحمد || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 1057 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه خوزستان || باغ ملک || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 1066 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه لرستان || سلسله || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 1073 فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه اذربایجان شرقی || اذرشهر || حومه زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 2002 دامپزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه مازندران || قایم شهر || کیاکلا مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
2 2012 دبيري شيمي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم خراسان رضوی || سرخس || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 2023 كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه تهران || بهارستان || گلستان مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 2030 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه زنجان || خدابنده || سجاس رود مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 2039 اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه لرستان || دورود || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 2048 علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه اردبیل || بیله سوار || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 2056 كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه اذربایجان شرقی || عجب شیر || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 2071 دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم کرمان || بردسیر || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 2082 دبيري شيمي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم اذربایجان شرقی || اهر || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 2090 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل - روزانه سیستان وبلوچستان || زابل || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 2097 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه سیستان وبلوچستان || زابل || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 2100 دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه کرمان || کرمان || ماهان زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 2104 شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه البرز || ساوجبلاغ || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 2109 دامپزشكي -دانشگاه شيراز - روزانه فارس || خرم بید || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 2113 دبيري شيمي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم اذربایجان شرقی || اهر || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 3003 زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه کردستان || بانه || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
2 3026 علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه گلستان || کردکوی || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 3026 علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه اصفهان || دهاقان || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 3034 زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه کرمان || کوهبنان || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 3048 كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه ایلام || ایوان || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 3059 دامپزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه کردستان || قروه || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 3062 علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم خراسان جنوبی || فردوس || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 3073 پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه لرستان || دلفان || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 3077 اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه همدان || رزن || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 3086 زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه کرمان || بردسیر || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 3090 علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه تهران || رباطکریم || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 3094 دبيري شيمي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم اذربایجان غربی || پیرانشهر || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 3105 علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-اردبيل - تربيت معلم اردبیل || مشگین شهر || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 3105 دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم کرمان || بم || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 3114 كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه خراسان جنوبی || فردوس || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 4000 گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه تهران || ملارد || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
2 4005 علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه کرمان || جیرفت || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
3 4014 كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه کرمان || بم || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
4 4024 روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي یزد || بافق || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
5 4030 دبيري شيمي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم لرستان || کوهدشت || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
6 4039 علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان - روزانه تهران || ری || کهریزک زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
7 4051 دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم اذربایجان غربی || پیرانشهر || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
8 4071 علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زابل - روزانه فارس || لارستان || جویم زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
9 4084 علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه گلستان || مراوه تپه || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
10 4087 علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه کرمانشاه || سرپل ذهاب || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
11 4092 مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه خراسان جنوبی || فردوس || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
12 4104 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه خوزستان || شوشتر || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
13 4111 دبيري زيست شناسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم زنجان || خدابنده || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
14 4116 دبيري زيست شناسي -پرديس اميركبير-كرج - تربيت معلم البرز || طالقان || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
15 4124 علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-اردبيل - تربيت معلم اردبیل || پارس اباد || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html

به سایت کنکور امتیاز دهید: