کارنامه های پذیرفته شدگان کنکور 91

کارنامه های پذیرفته شدگان کنکور 91

کارنامه های پذیرفته شدگان کنکور 91 رشته ریاضی منطقه 3

رتبه زیر 500

رتبه بین 500 تا 1000

رتبه بین 1000 تا 2000

رتبه بین 2000 تا 3000

رتبه بین 3000 تا 4000

رتبه بین 4000 تا 5000

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 4 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه چهارمحال وبختیاری || لردگان || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
2 10 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه یزد || طبس || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 14 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || رباطکریم || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 20 مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه چهارمحال وبختیاری || بروجن || بلداجی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 25 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه خراسان جنوبی || فردوس || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 36 مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه خراسان جنوبی || بشرویه || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 39 مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه خراسان شمالی || اسفراین || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 42 مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه کرمان || جیرفت || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 45 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه چهارمحال وبختیاری || لردگان || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 47 مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه کهگیلویه وبویراحمد || بویراحمد || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 55 مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || پاکدشت || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 59 مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه مازندران || نکا || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 63 مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || پاکدشت || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 69 مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه اذربایجان غربی || سردشت || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 72 مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه خوزستان || بندرماهشهر || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
16 77 مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه کردستان || مریوان || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
17 79 مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه خوزستان || شوشتر || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
18 83 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه بوشهر || دشتی || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
19 90 مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه خراسان رضوی || تایباد || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
20 93 مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه زنجان || طارم || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
21 96 مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه کردستان || قروه || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
22 102 مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه تهران || ملارد || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
23 108 مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه مازندران || تنکابن || خرم اباد مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
24 111 مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه کرمان || جیرفت || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
25 114 مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه کهگیلویه وبویراحمد || بویراحمد || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
26 116 مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه تهران || اسلامشهر || چهاردانگه زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
27 118 دبيري فيزيك -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه - تربيت معلم لرستان || دورود || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
28 121 مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه مازندران || تنکابن || خرم اباد مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
29 126 مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه خوزستان || امیدیه || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
30 131 مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه اردبیل || پارس اباد || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
31 133 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد - روزانه یزد || بافق || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
32 136 مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه گیلان || ماسال || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
33 140 مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه تهران || رباطکریم || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
34 146 مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه لرستان || الیگودرز || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
35 148 مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه تهران || ملارد || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
36 151 مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه اذربایجان شرقی || اسکو || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
37 155 مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه تهران || پاکدشت || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
38 159 مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه گلستان || گنبدکاووس || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
39 163 مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || ملارد || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
40 165 مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه اذربایجان شرقی || اهر || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
41 171 مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه تهران || قدس || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
42 173 مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه اذربایجان شرقی || اسکو || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
43 175 مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه گیلان || صومعه سرا || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
44 180 مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه زنجان || خرمدره || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
45 183 مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || قدس || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 501 مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه اصفهان || فریدن || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
2 504 مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه البرز || ساوجبلاغ || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 506 مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه خراسان رضوی || سرخس || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 508 مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه اذربایجان شرقی || اهر || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 513 مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه ایلام || دهلران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 517 مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه گیلان || رودسر || کلاچای مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 521 مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه خراسان جنوبی || قاینات || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 524 مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه اذربایجان شرقی || سراب || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 526 مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه چهارمحال وبختیاری || فارسان || جونقان مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 532 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه کرمان || جیرفت || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 534 دبيري رياضي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم خارج ازکشور || امارات متحده عربی || دوبی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 539 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه چهارمحال وبختیاری || لردگان || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 545 مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه خراسان رضوی || سرخس || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 553 مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان - روزانه بوشهر || دشتستان || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 559 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه گلستان || گنبدکاووس || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 1005 دبيري رياضي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم کرمان || زرند || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
2 1006 مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه خارج ازکشور || المان || فرانکفورت زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 1011 مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه البرز || ساوجبلاغ || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 1015 مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه خراسان شمالی || شیروان || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 1015 مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه خراسان رضوی || خواف || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 1020 مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه اذربایجان شرقی || اهر || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 1024 مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه همدان || فامنین || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 1027 مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه قزوین || البرز || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 1031 مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه سمنان || شاهرود || بسطام مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 1036 مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - شبانه اذربایجان شرقی || اسکو || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 1039 مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه اذربایجان غربی || ماکو || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 1045 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز - روزانه کرمان || شهربابک || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 1047 فيزيك -دانشگاه تبريز - روزانه تهران || ملارد || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 1049 مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه تهران || اسلامشهر || چهاردانگه زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 1053 مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه هرمزگان || بستک || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 2000 مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه کرمانشاه || روانسر || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
2 2002 مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي اراك - روزانه تهران || بهارستان || گلستان مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 2005 دبيري رياضي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم تهران || پاکدشت || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 2008 مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه بوشهر || جم || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 2008 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه کرمان || زرند || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 2013 مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه بوشهر || دیر || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 2017 دبيري رياضي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم کرمانشاه || قصرشیرین || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 2017 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه کرمانشاه || اسلام ابادغرب || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 2023 مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه خوزستان || شوشتر || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 2025 علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم کردستان || دهگلان || بلبان اباد زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 2037 مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - روزانه خراسان شمالی || شیروان || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 2041 مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي قم - روزانه فارس || کازرون || کنارتخته وکمارج مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 2041 مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه گیلان || املش || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 2047 مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه گیلان || رودبار || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 2051 رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه تهران || رباطکریم || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 3002 علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد - تربيت معلم لرستان || الیگودرز || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
2 3002 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه اذربایجان غربی || چایپاره || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 3010 مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه اردبیل || گرمی || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 3012 مهندسي عمران -دانشگاه ايلام - روزانه ایلام || ایلام || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 3015 علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج - تربيت معلم کهگیلویه وبویراحمد || گچساران || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 3015 مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا - روزانه گیلان || رودبار || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 3015 دبيري فيزيك -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم کردستان || دهگلان || بلبان اباد مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 3026 مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه خوزستان || مسجدسلیمان || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 3031 علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم خراسان شمالی || اسفراین || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 3035 مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه کرمانشاه || پاوه || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 3040 مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه مازندران || تنکابن || خرم اباد مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 3042 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم - روزانه تهران || اسلامشهر || چهاردانگه زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 3048 مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه کرمانشاه || اسلام ابادغرب || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 3053 مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه کردستان || سقز || زیویه مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 3053 مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه لرستان || کوهدشت || رومشکان مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 4002 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - روزانه خوزستان || ابادان || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
2 4008 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه خوزستان || ایذه || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
3 4017 مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه اذربایجان شرقی || اسکو || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
4 4023 مهندسي عمران -دانشگاه مراغه - روزانه اذربایجان شرقی || میانه || ترکمانچای مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
5 4029 مهندسي برق -دانشگاه بجنورد - روزانه البرز || نظراباد || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
6 4035 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه - مناطق محروم کرمانشاه || سرپل ذهاب || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
7 4038 مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه زنجان || خرمدره || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
8 4043 معماري داخلي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي البرز || ساوجبلاغ || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
9 4043 مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان - شبانه گلستان || گنبدکاووس || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
10 4051 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه فارس || کازرون || چنارشاهیجان زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
11 4056 مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه گلستان || گنبدکاووس || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
12 4061 مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه کردستان || قروه || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
13 4063 مهندسي برق -دانشگاه بناب - روزانه تهران || بهارستان || بوستان مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
14 4071 مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه مازندران || نکا || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
15 4081 مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود - روزانه تهران || پاکدشت || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
به سایت کنکور امتیاز دهید: