کارنامه های پذیرفته شدگان کنکور 91

کارنامه های پذیرفته شدگان کنکور 91

کارنامه های پذیرفته شدگان کنکور 91 رشته ریاضی منطقه 1

رتبه زیر 500

رتبه بین 500 تا 1000

رتبه بین 1000 تا 2000

رتبه بین 2000 تا 3000

رتبه بین 3000 تا 4000

رتبه بین 4000 تا 5000

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 4 مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/26 مشاهده کارنامه دانلود html
2 12 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 17 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || شمیرانات || تجریش مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 36 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 53 مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || شمیرانات || تجریش مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 66 مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 71 مهندسي معماري -دانشگاه تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 75 مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || شمیرانات || تجریش مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 81 مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه اصفهان || اصفهان || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 85 مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه اذربایجان شرقی || تبریز || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 86 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 100 مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 104 مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 108 مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 115 مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
16 118 مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
17 120 مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
18 125 مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
19 128 شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
20 132 مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه اصفهان || اصفهان || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
21 138 مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
22 145 مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
23 150 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
24 155 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
25 159 مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
26 170 مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه تهران || شمیرانات || تجریش مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
27 173 مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
28 178 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
29 180 مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || شمیرانات || تجریش مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
30 185 مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
31 189 مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
32 194 مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
33 196 مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || شمیرانات || تجریش مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
34 198 مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
35 202 مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه تهران || شمیرانات || تجریش مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
36 204 مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
37 208 مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه خراسان رضوی || مشهد || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
38 211 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || شمیرانات || تجریش مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
39 214 مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
40 224 مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
41 232 مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه خراسان رضوی || مشهد || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
42 239 مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
43 244 مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
44 248 مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه فارس || شیراز || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
45 250 مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 500 مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
2 507 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 513 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه اصفهان || اصفهان || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 514 مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 514 مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 523 مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 527 مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه خراسان رضوی || مشهد || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 529 مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 533 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 539 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 544 مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 547 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه اصفهان || اصفهان || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 549 مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 554 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 556 مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 1006 مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه فارس || شیراز || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
2 1011 مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 1015 مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه خراسان رضوی || مشهد || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 1015 مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 1020 مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 1025 مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 1029 مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه اذربایجان شرقی || تبریز || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 1032 مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 1036 مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 1037 مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز - روزانه فارس || شیراز || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 1039 مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 1046 مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 1049 مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 1053 مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 1059 مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه اذربایجان شرقی || تبریز || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 2001 مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان - روزانه اصفهان || اصفهان || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
2 2005 مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه خراسان رضوی || مشهد || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 2009 مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه اصفهان || اصفهان || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 2013 مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 2018 علوم مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 2021 علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه اصفهان || اصفهان || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 2026 مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه خراسان رضوی || مشهد || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 2030 مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 2033 مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 2039 مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان - روزانه فارس || شیراز || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 2042 مهندسي برق -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 2047 مهندسي مواد-دانشگاه تهران - روزانه خارج ازکشور || بحرین || منامه مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 2051 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 2055 مهندسي مواد-دانشگاه تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 2057 مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه اصفهان || اصفهان || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 3003 مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
2 3006 مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه اصفهان || اصفهان || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 3009 مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه خراسان رضوی || مشهد || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 3009 مهندسي نفت -دانشگاه شيراز - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 3018 مهندسي صنايع -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 3022 مهندسي نفت -دانشگاه تهران - روزانه فارس || شیراز || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 3025 مهندسي ماشين هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 3025 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 3030 مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه فارس || شیراز || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 3035 مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 3039 مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 3039 علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 3045 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 3045 مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه اصفهان || اصفهان || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 3051 مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 4002 مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه اذربایجان شرقی || تبریز || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
2 4002 مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
3 4011 مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه اصفهان || اصفهان || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
4 4011 مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه اصفهان || اصفهان || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
5 4015 مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
6 4020 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهد-تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
7 4024 مهندسي معدن -دانشگاه تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
8 4026 مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز - روزانه اذربایجان شرقی || تبریز || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
9 4026 مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
10 4031 دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم اذربایجان شرقی || تبریز || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
11 4031 مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنرتهران - شبانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
12 4038 فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه تهران || تهران || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
13 4043 مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه تهران || تهران || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
14 4043 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه خراسان رضوی || مشهد || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
15 4046 مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه خراسان رضوی || مشهد || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
به سایت کنکور امتیاز دهید: