کارنامه های پذیرفته شدگان کنکور 91

کارنامه های پذیرفته شدگان کنکور 91

کارنامه های پذیرفته شدگان کنکور 91 رشته انسانی منطقه 3

رتبه زیر 500

رتبه بین 500 تا 1000

رتبه بین 1000 تا 2000

رتبه بین 2000 تا 3000

رتبه بین 3000 تا 4000

رتبه بین 4000 تا 5000

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 2 راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم خراسان جنوبی || قاینات || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
2 16 حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه خراسان رضوی || تربت جام || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 26 مديريت دولتي -دانشگاه تهران - روزانه یزد || مهریز || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 32 حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه خراسان رضوی || درگز || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 38 دبيري علوم اجتماعي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم یزد || بهاباد || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 44 علوم سياسي -دانشگاه تهران - روزانه خراسان شمالی || جاجرم || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 48 حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه لرستان || الیگودرز || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 55 حقوق -دانشگاه تهران - روزانه تهران || رباطکریم || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 59 حقوق -دانشگاه شيراز - روزانه کرمان || بافت || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 63 مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه گلستان || گنبدکاووس || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 69 حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه تهران || ورامین || قرچک زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 78 حقوق -دانشگاه تبريز - روزانه اذربایجان شرقی || اهر || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 80 راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه خراسان جنوبی || نهبندان || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 88 مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه خوزستان || شادگان || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 101 حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه همدان || رزن || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
16 105 فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد - روزانه کرمان || انار || انار زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
17 110 راهنمايي ومشاوره -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم مازندران || نکا || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
18 112 حقوق -دانشگاه كاشان - روزانه خوزستان || مسجدسلیمان || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
19 120 دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم یزد || مهریز || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
20 124 دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس امام جعفرصادق /ع /-ايلام - تربيت معلم ایلام || دره شهر || بدره زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
21 128 حقوق -دانشگاه شيراز - روزانه خراسان رضوی || مشهد || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
22 133 حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه قم || قم || جعفراباد مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
23 142 روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه کرمان || رابر || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
24 149 دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم کهگیلویه وبویراحمد || کهگیلویه || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
25 155 زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تهران - روزانه بوشهر || دشتستان || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
26 164 راهنمايي ومشاوره -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم مازندران || سوادکوه || شیرگاه زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
27 171 دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم کردستان || دهگلان || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
28 182 دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدباهنر-اراك - تربيت معلم ایلام || ملکشاهی || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
29 187 دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان - تربيت معلم گلستان || علی اباد || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
30 198 سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تهران - روزانه اذربایجان غربی || سردشت || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
31 203 دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس امام جعفرصادق /ع /-ايلام - تربيت معلم ایلام || دره شهر || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
32 210 علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم یزد || مهریز || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
33 218 حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه مازندران || امل || دابودشت زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
34 224 راهنمايي ومشاوره -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه کرمان || بافت || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
35 229 علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه - تربيت معلم کرمانشاه || گیلانغرب || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
36 237 راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم همدان || کبودراهنگ || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
37 246 حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه کرمانشاه || اسلام ابادغرب || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
38 252 علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه خراسان رضوی || سبزوار || ششتمد مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
39 258 حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه کرمان || جیرفت || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
40 266 علوم سياسي -دانشگاه تهران - روزانه ایلام || ایلام || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
41 276 حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه تهران || ورامین || قرچک زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
42 287 علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه چهارمحال وبختیاری || بروجن || بلداجی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
43 292 دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان - تربيت معلم گلستان || گمیشان || گل دشت زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
44 299 الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران - روزانه تهران || پاکدشت || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
45 302 دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم خراسان رضوی || خواف || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 501 حقوق -دانشگاه شيراز - روزانه فارس || کازرون || کوهمره مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
2 504 حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه گیلان || رودبار || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 516 روانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه اذربایجان غربی || پیرانشهر || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 520 دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد - تربيت معلم ایلام || دره شهر || بدره زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 528 علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه یزد || طبس || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 531 روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه کرمانشاه || سنقر || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 536 دبيري علوم اجتماعي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان - تربيت معلم گلستان || علی اباد || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 546 دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدباهنر-اراك - تربيت معلم مرکزی || فراهان || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 554 دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس علامه طباطبايي -خرم اباد - تربيت معلم لرستان || کوهدشت || کونانی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 556 الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران - روزانه کرمان || کرمان || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 564 علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم یزد || خاتم || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 569 دبيري علوم اجتماعي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر - تربيت معلم خوزستان || ایذه || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 570 حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه کرمان || بافت || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 580 راهنمايي ومشاوره -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه اذربایجان غربی || پیرانشهر || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 585 علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز - روزانه اردبیل || بیله سوار || قشلاق دشت مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 1000 حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه خراسان شمالی || اسفراین || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
2 1003 راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم کرمانشاه || سرپل ذهاب || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 1012 راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم کرمان || جیرفت || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 1019 مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه بوشهر || دشتستان || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 1023 دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم فارس || مهر || گله دار مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 1030 دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم همدان || فامنین || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 1038 دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم همدان || فامنین || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 1042 راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه خوزستان || ایذه || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 1046 علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم خراسان جنوبی || قاینات || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 1056 دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس امام علي /ع /-رشت - تربيت معلم گیلان || رشت || خمام مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 1059 علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد - تربيت معلم لرستان || سلسله || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 1060 علوم ارتباطات اجتماعي -دانشگاه تهران - روزانه تهران || بهارستان || بوستان مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 1067 دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس حضرت معصومه (س )-قم - تربيت معلم اصفهان || کاشان || قمصر زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 1067 دبيري علوم اجتماعي -پرديس زينب كبري /س /-اراك - تربيت معلم خراسان شمالی || اسفراین || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 1080 دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم خراسان شمالی || اسفراین || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 2003 راهنمايي ومشاوره -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم اذربایجان شرقی || هشترود || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
2 2007 روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه ایلام || دره شهر || بدره زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 2009 راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه اذربایجان غربی || پیرانشهر || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 2017 علوم تربيتي -دانشگاه تهران - روزانه البرز || کرج || اشتهارد مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 2022 علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم کردستان || سقز || زیویه زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 2025 جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه شيراز - روزانه هرمزگان || بستک || جناح زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 2035 علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -قزوين - تربيت معلم قزوین || بویین زهرا || شال زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 2035 علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه البرز || کرج || اشتهارد مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 2042 مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام - روزانه ایلام || ایلام || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 2064 علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم کرمان || بافت || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 2075 راهنمايي ومشاوره -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز - تربيت معلم خوزستان || خرمشهر || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 2079 دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم اذربایجان غربی || چالدران || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 2079 دبيري تاريخ -پرديس زينب كبري /س /-اراك - تربيت معلم خراسان رضوی || درگز || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 2087 علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق /ع /-ايلام - تربيت معلم ایلام || ابدانان || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 2092 دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد - تربيت معلم لرستان || دورود || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 3002 راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد - روزانه خراسان رضوی || بجستان || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
2 3007 روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه خراسان رضوی || تایباد || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
3 3015 دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدچمران -تهران - تربيت معلم تهران || پاکدشت || مرکزی مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
4 3016 علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم کرمان || جیرفت || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
5 3020 جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز - روزانه اذربایجان شرقی || شبستر || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
6 3027 علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه یزد || طبس || دستگردان زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
7 3033 علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم اذربایجان شرقی || کلیبر || ابش احمد زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
8 3041 علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم خراسان رضوی || رشتخوار || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
9 3053 روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه کرمانشاه || اسلام ابادغرب || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
10 3065 علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد - تربيت معلم خوزستان || ایذه || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
11 3068 راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه - مناطق محروم کردستان || سرواباد || اورامان زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
12 3071 دبيري علوم اجتماعي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم مازندران || چالوس || کلاردشت مرد 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
13 3079 راهنمايي ومشاوره -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم تهران || ورامین || قرچک زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
14 3081 علوم سياسي -دانشگاه بيرجند - روزانه خراسان جنوبی || قاینات || مرکزی زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html
15 3086 علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه گیلان || رشت || سنگر زن 91/06/27 مشاهده کارنامه دانلود html

 

ردیف رتبه رشته / دانشگاه محل دیپلم جنس تاریخ افزودن کارنامه مشاهده کارنامه دانلود کارنامه
1 4000 علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان - تربيت معلم مازندران || چالوس || کلاردشت زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
2 4007 علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه ایلام || دره شهر || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
3 4026 زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه کردستان || کامیاران || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
4 4037 الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه خراسان جنوبی || قاینات || سده مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
5 4042 علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم گلستان || ترکمن || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
6 4042 علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم یزد || مهریز || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
7 4048 فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه - روزانه اردبیل || پارس اباد || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
8 4058 روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه اذربایجان غربی || پیرانشهر || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
9 4066 علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم همدان || کبودراهنگ || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
10 4066 روانشناسي -دانشگاه زنجان - روزانه قزوین || بویین زهرا || ابگرم مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
11 4072 حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه کردستان || سقز || مرکزی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
12 4079 مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه لرستان || کوهدشت || رومشکان مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
13 4085 علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان - تربيت معلم سیستان وبلوچستان || کنارک || زراباد مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
14 4085 علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه کردستان || کامیاران || مرکزی زن 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
15 4093 روانشناسي -دانشگاه زنجان - روزانه قزوین || قزوین || الموت غربی مرد 91/06/28 مشاهده کارنامه دانلود html
به سایت کنکور امتیاز دهید: